Подзаконски акти и политика

Политички процедури

„Секоја група треба да биде автономна, освен во прашања што ги засегаат другите групи или ОП како целина“ Традиција 4 на анонимни прејадувачи

„Работите што ги засегаат другите групи“ се работа на меѓугрупите и услужните тела како што се националните одбори за услуги и „ОП како целина“ е работа на Светската деловна конференција за услуги. ОП Регионот 9 обезбедува форум за соработка помеѓу меѓугрупите и услужните тела во нашата географска област за колективно добро, на пример со преводи на литература на други јазици освен англискиот и охрабрување на спонзорство и услуга надвор од групно ниво како начин за зајакнување на нашето дружење.

Регионот 9 на ОП има свој сет на подзаконски акти и политики и процедури кои го одредуваат начинот на кој работиме заедно.

Скокни до лентата со алатки